Pravidla akce s názvem „Najdi, co neznáš!“

1.Organizátor

Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „organizátor“).

2.Akce

Akcí se v těchto pravidlech rozumí soutěž s názvem „Najdi, co neznáš!“. Akce je určena pro soutěžní kolektivy specifikované v bodu 4 těchto pravidel (dále také jen „účastník“). Principem je co nejlépe zodpovědět soutěžní otázky, které se budou průběžně každý soutěžní týden zobrazovat na webových stránkách akce, dostupných z internetové adresy (URL): http://najdi.seznam.cz. Účastníci, kteří získají nejvíce bodů, vyhrají ceny - blíže specifikované v záložce „ceny“ na webových stránkách akce.

3.Termín konání akce a registrace

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Registrace účasti v akci probíhá v termínu od 7. 4. 2014 do 11. 5. 2014.

Akce probíhá každý den v termínu od 12. 5. 2014 do 15. 6. 2014. Akce se skládá ze soutěžních týdnů a soutěžních kol, přičemž jedno soutěžní kolo odpovídá soutěžnímu týdnu. Začátek akce je stanoven na pondělí 5. 5. 2014.

Registrace do akce (soutěže) je možná do konce prvního soutěžního týdne (do konce prvního soutěžního kola), tj. do neděle 18. 5. 2014 (včetně).

Časový rozsah akce je celkem 5 soutěžních týdnů. Časový harmonogram soutěžních kol akce:

 

1. soutěžní týden: 12. 5. 2014 – 18. 5. 2014

2. soutěžní týden:  19. 5. 2014 – 25. 5. 2014

3. soutěžní týden:  26. 5. 2014– 1. 6. 2014

4 soutežní týden: 2. 6. 2014 - 8.6. 2014

Finální, 5. soutěžní týden: 9. 6. 2014 – 15. 6. 2014   

Registrace do akce:

Účastník je povinen se zaregistrovat prostřednictvím webové stránky akce (URL): http://najdi.seznam.cz a vyjádřit souhlas s účastí v akci a těmito pravidly akce.

Po zapsání veškerých údajů přijde účastníkovi na jím uvedený e-mail a na email učitele/učitelky potvrzení o registraci. Každý účastník je povinen ustanovit jednoho zástupce z řad žáků/studentů, který se stane kapitánem družstva (třídního kolektivu)
s pravomocí jednat v rámci akce jménem účastníka (např. vyplňovat odpovědi, znát heslo účastníka a komunikovat s organizátorem akce). Vedle kapitána je zástupcem účastníka
s pravomocí jednat v rámci akce jménem účastníka i učitel/učitelka, který/která je spolu s kapitánem také uveden/uvedena v registračním formuláři jako kontaktní osoba. Pokud je třída rozdělena na dvě skupiny při hodině informatiky a každá skupina má tuto hodinu v jiném čase, je možné, aby v jedné třídě byli zaregistrováni v akci dva účastníci (dva kolektivy po alespoň 5 žácích).

Princip akce spočívá v odesílání odpovědí na otázky uvedené na webové stránce akce (URL): http://najdi.seznam.cz. U každé otázky mají účastníci na výběr ze čtyř možností odpovědí, správná je vždy jen jedna možnost. Za každou správnou odpověď získá účastník 1 bod.

4.Účastníci akce

Účastníky akce jsou za podmínek stanovených těmito pravidly třídní kolektivy – třídy druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie a kvarta) na území České republiky, nikoliv jednotlivci. Každý kolektiv může mít maximálně 25 žáků – soutěžících. Minimum na jeden soutěžní kolektiv je 5 žáků. Učitel se nepovažuje za soutěžícího. Počet žáků je nutné uvést do registračního formuláře dostupného na webových stránkách projektu během období registrace. V registračním formuláři je dále třeba pravdivě vyplnit údaj o ročníku, do kterého spadá příslušný třídní kolektiv. V případě, že účastníci akce vyplní tento údaj nepravdivě, jejich soutěžní kolektiv bude z účasti na akce vyloučen a účastníkům nevzniká nárok na výhru.

5.Mechanismus akce

Akce probíhá na webové stránce akce dostupné na internetové adrese (URL): http://najdi.seznam.cz (dále jen „webová stránka akce“). Na webové stránce bude umístěno zadání akce – soutěžní otázky pro příslušné soutěžní kolo, její pravidla, partneři organizátora, nápověda a další podmínky konání akce.

Vlastní akce (soutěž) trvá 5 týdnů a je organizována na celkem 5 soutěžních týdnů – soutěžních kol. Soutěžní týdny začínají vždy v pondělí v 00:00:00 a končí v neděli ve 23:59:59.

Soutěžní otázky

Po přihlášení účastníka na webovou stránku akce se zobrazí soutěžní otázky pro daný soutěžní týden. Soutěžní otázky pro daný soutěžní týden je zapotřebí zodpovědět vždy do konce daného soutěžního týdne.

Náročnost soutěžních otázek je odlišena pro jednotlivé ročníky tříd, které účastníci vyplní v registračním formuláři.

Během jednoho soutěžního týdne je možné se přihlásit
a odhlásit na webové stránce akce vícekrát, ale POZOR! Odpovědi na soutěžní otázky musí účastník zaškrtnout během jednoho přihlášení. Po odeslání (zodpovězení) otázek už není možné odpovědi opětovně upravovat či odpovídat znovu. Po odeslání odpovědí na soutěžní otázky je možné se znovu přihlásit, ale otázky, na které již byly odpovědi účastníkem odeslány, se objeví jako zodpovězené. Časový rozdíl od prvního přihlášení účastníka v daném soutěžním týdnu do odeslání odpovědí na všechny otázky je jedním z kritérií výběru výherce. Počítá se čas od prvního přihlášení (zobrazení otázek) do odeslání odpovědí na všechny otázky.

Otázky je možné dohledat na internetu z informačních zdrojů, například pomocí vyhledávače Seznam.cz – www.seznam.cz, přičemž upozorňujeme, že internetová otevřená encyklopedie Wikipedia (www.wikipedia.cz nebo www.wikipedia.com) se nepovažuje za důvěryhodný zdroj informací, jelikož je možné měnit její obsah. Doporučujeme nastudovat nové, vylepšené funkce vyhledávání na následujících internetových stránkách: http://napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu/hledani-fulltext-miniaplikace/.

Soutěžní kola

Akce se skládá z pěti soutěžních týdnů, přičemž páté kolo je finálové. Každý soutěžní týden začíná pondělkem a končí nedělí. Trvá tedy 7 dní. Celkem se soutěží 5 týdnů. Na konci každého soutěžního kola je uvedena tipovací otázka, která rozhodne o nejúspěšnějších účastnících.

Každý soutěžní týden budou uvedeny nové otázky. Odpovědi mohou účastníci posílat do neděle do 23:59 hodin příslušného soutěžního týdne. V pondělí v 00:00 hodin se pak objeví nové otázky pro další týden a zároveň se na webové stránce akce zveřejní správné odpovědi z týdne předešlého.

Postupující a výherci

V každém kole bude o výhercích rozhodováno na základě následujícího pravidla:

  • Podmínkou pro účast v dalším kole je zisk minimálně 75 % bodů za správné odpovědi na multiple choice (a, b, c, d) otázky v kole předchozím. Do finálového kola se dostanou třídní kolektivy, které úspěšně postoupí z předešlých kol.
  • Nejkratší čas od zobrazení otázek po odeslání odpovědí na zobrazené otázky.
  • Nejpřesnější tip odpovědi na tipovací otázku v závěru každého soutěžního týdne.

POZN. 1: Účastník akce se může během soutěžního týden opakovaně přihlásit a odhlásit.

POZN. 2: V případě, že účastník akce nesplní výše uvedené podmínky pro postup do dalšího kola, může v akci (soutěži) pokračovat, ovšem bez nároku na výhru.

6.Výhry

Po skončení soutěže bude odměněno 40 nejúspěšnějších účastníků - tříd ze všech soutěžních kolektivů, kteří splnili výše uvedené podmínky.  Poznámky.

Ceny pro vítězné účastníky jsou blíže specifikovány na webové adrese http://najdi.seznam.cz/ceny.

7.Informace o akci

Informace o akci se objeví ve vybraných titulech, které vyjdou v období březen 2014 – březen 2015. Podrobnosti mají zájemci možnost získat přímo na internetových stránkách http://www.najdi.seznam.cz.

8.Všeobecné podmínky

Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem, případně telefonicky. Ceny pro padesát nejúspěšnějších tříd budou výhercům doručeny poštou do jednoho měsíce od vyhlášení vítězů. Organizátor není odpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Ceny není možné vymáhat soudní cestou.

Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu.

Výherní listina bude k dispozici na webové stránce akce a u organizátora akce.

Registrací na webové stránce akce vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň dává svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku (který se vyplní na webové stránce akce) za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků akce.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy akce. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastník si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým organizátorovi, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od organizátora vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup účastníka podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník si je vědom toho, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány společnostmi spolupracujícími s organizátorem, vždy však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s organizátorem.

Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně splnění podmínek pro účast na akci nebo vzniku nároku na cenu v rámci akce, rozhoduje v konkrétních případech o účasti na této akci a/nebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platností zaměstnanec organizátora na pozici marketing project manager.

Pravidla akce jsou k dispozici v sídle organizátora a na webových stránkách akce.